കണ്ടതും കേട്ടതും തൊട്ടതും. ഖലീൽശംറാസ്

വെറുതേ
കണ്ടതോ
കേട്ടതോ
തൊട്ടതോ കൊണ്ടായില്ല.
അവയെ അനുഭവിച്ചറിയണം.
പുറത്തല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ തലച്ചോറിൽ.
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
പുതിയ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കണം.
അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
നല്ല വികാരങ്ങളെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
അന്തരീക്ഷമാക്കണം.

Popular Posts