കണ്ടതും കേട്ടതും തൊട്ടതും. ഖലീൽശംറാസ്

വെറുതേ
കണ്ടതോ
കേട്ടതോ
തൊട്ടതോ കൊണ്ടായില്ല.
അവയെ അനുഭവിച്ചറിയണം.
പുറത്തല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ തലച്ചോറിൽ.
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
പുതിയ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കണം.
അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
നല്ല വികാരങ്ങളെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
അന്തരീക്ഷമാക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്