വിമർശനങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ
വിമർശനങ്ങളും
നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തലും
പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്
നിനക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽനിന്നുമാണ്.
കാരണം നിന്റെ
ജീവിതമാവുന്ന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക്
അവലോകനത്തിന്റേയും
പoനത്തിന്റേയും
വളം
നേരിട്ടിറക്കി തരാൻ
ഏറ്റവും അടുത്തവർക്കേ കഴിയൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras