അംഗീകാരം. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുമോ
അല്ലെങ്കിൽ
അംഗീകരിക്കില്ലേ
എന്നതല്ല
നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ
മുഴുകാൻ
നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ച്
സംതൃപ്തിയുടെ
അംഗീകാരം
സ്വയം ലഭിക്കാൻ
വേണ്ടിയും
അനശ്വരമായ
സ്വർഗീയാവസ്ഥയിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാനും
വേണ്ടിയാവണം
നീ നല്ല പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകാൻ.

Popular Posts