അംഗീകാരം. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുമോ
അല്ലെങ്കിൽ
അംഗീകരിക്കില്ലേ
എന്നതല്ല
നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ
മുഴുകാൻ
നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ച്
സംതൃപ്തിയുടെ
അംഗീകാരം
സ്വയം ലഭിക്കാൻ
വേണ്ടിയും
അനശ്വരമായ
സ്വർഗീയാവസ്ഥയിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാനും
വേണ്ടിയാവണം
നീ നല്ല പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്