തെറ്റായ ചിന്തകൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

പലരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ്
ചിന്തിക്കുന്നത്.
ആ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാവും
അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ.
ഏതൊരാളുടെ
പ്രതികരണത്തോട്
തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും
അതിനു പിന്നിലെ
തെറ്റായ ചിന്തയെ കുറിച്ച്
ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അതിനനുസരിച്ച്
മാത്രമായിരിക്കണം
മറു പ്രതികരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്