ശത്രു പുറത്തല്ല. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒരു ദർശനത്തിന്റേയും
ശത്രു അതിനു പുറത്തല്ല.
മറിച്ച് ദർശനത്തെ
വൈകാരികമായി എടുത്ത്
പ്രതികരിക്കുന്ന
സ്വന്തം അണികളാണ്.
വൈകാരികതക്ക്
പകരം അറിവാണ്
വാഴുന്നതെങ്കിൽ
പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഷ
മാന്യമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്