കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ. ഖലീൽശംറാസ്

കുറ്റവും കുറവുകളും
മാത്രം പറയുന്ന
വ്യക്തികളോട്
സംവദിക്കുമ്പോൾ
അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന
വിഷയത്തേക്കാൾ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച
അവരുടെ മനസ്സിലേക്കാണ്.
അതിന് കാരണമായ
അവരിലെ
ചിന്തകളുടെ
വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും.
അവരെ പോലെ
ആവാതിരിക്കാൻ
സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുകയും
ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്