കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ. ഖലീൽശംറാസ്

കുറ്റവും കുറവുകളും
മാത്രം പറയുന്ന
വ്യക്തികളോട്
സംവദിക്കുമ്പോൾ
അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന
വിഷയത്തേക്കാൾ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച
അവരുടെ മനസ്സിലേക്കാണ്.
അതിന് കാരണമായ
അവരിലെ
ചിന്തകളുടെ
വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും.
അവരെ പോലെ
ആവാതിരിക്കാൻ
സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുകയും
ചെയ്യുക.

Popular Posts