പ്രതിഫലനം.ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിന്റെ രോഗങ്ങൾ
ശരീരത്തിലും
ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ
മനസ്സിലും പ്രതിഫലിക്കും.
ഈ പ്രതിഫലനത്തെ
നിയന്ത്രിക്കാൻ
നിനക്ക് കഴിയും.
അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അവ നിന്റെ ജീവിതത്തെ
നിയന്ത്രിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്