അശാന്തി.ഖലീൽശംറാസ്

എന്തിനേയും
ഏതിനേയും
മറ്റെന്തിനോടോ ഉള്ള
വിധേയത്വത്തിന്റെ പേരിൽ
വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ
ഓരോ വിമർശനത്തിനു ശേഷവും
അനുഭവിക്കുന്ന
വല്ലാത്ത ഒരു അശാന്തിയുണ്ട്.
ആ അശാന്തി തന്നെയാണ്
അതിന്റെ ഫലം
എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.
അങ്ങിനെ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും അവർ
വിമർശിക്കാനൊരുങ്ങില്ലായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്