ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്ര. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക്
ജീവനുള്ള മനുഷ്യനാണ്
യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
അവൻ നിലനിൽക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിലെ
എല്ലാ
സ്വഭാവദൂശ്യങ്ങളും
മാറിയ സാഹചര്യത്തിലും
കാണിക്കും.
തുടക്കത്തിലെ
കുറച്ചുകാലം ഒഴികെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras