ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്ര. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും
മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക്
ജീവനുള്ള മനുഷ്യനാണ്
യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
അവൻ നിലനിൽക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിലെ
എല്ലാ
സ്വഭാവദൂശ്യങ്ങളും
മാറിയ സാഹചര്യത്തിലും
കാണിക്കും.
തുടക്കത്തിലെ
കുറച്ചുകാലം ഒഴികെ.

Popular Posts