നിന്റെ അക്ഷരം അവരുടെ ശബ്ദമാവണം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽ
അവർ അവരുടെ
ശബ്ദം കണ്ടെത്തണം.
അവരുടെ സ്വയം സംസാരമായി
ആ ശബ്ദം മാറണം.
അവരുടെ
മനസ്സിന്റെ വസന്തമായി
ആ സംസാരം മാറണം.
അവരുടെ ആശ്വാസവും
പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള
പരിഹാരവും
ലക്ഷ്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും
കണ്ടെത്താനുള്ള
പ്രചോദനവുമായി
അത് മാറണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്