അവരെ കാണേണ്ടത്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലൂടെ അവരെ
നോക്കുക.
പക്ഷെ അവരിലൂടെ
അവരെ കാണുക.
അപ്പോൾ അവരുടെ
യഥാർത്ഥ ചിത്രം
നിനക്കു തെളിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിയും.
അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത്
നിന്റെ മുൻ ധാരണകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള
അവരുടെ
തെറ്റായ ചിത്രമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്