വിജയമാതൃകകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്കുവേണ്ട വിജയത്തിന്റെ
മാതൃകകൾ വരച്ച്
പുർത്തീകരിച്ച
ഒരുപാടു പേരുടെ
വിജയഗാഥകൾ ഇവിടെ
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
അവരുടെ ജീവിതത്തെ
പഠിക്കുക.
നിനക്കുവേണ്ട
മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts