വിജയമാതൃകകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്കുവേണ്ട വിജയത്തിന്റെ
മാതൃകകൾ വരച്ച്
പുർത്തീകരിച്ച
ഒരുപാടു പേരുടെ
വിജയഗാഥകൾ ഇവിടെ
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
അവരുടെ ജീവിതത്തെ
പഠിക്കുക.
നിനക്കുവേണ്ട
മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്