മനസ്സുകളിലെ സ്വയം ചർച്ചകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊക്കെയോ
വിഷയങ്ങളിൽ
സ്വയം ചർച്ചകൾ
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഓരോ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലും.
ആ ചർച്ചകളിൽ
കൂടുതലും
പലതിനോടുമുള്ള
അടിമത്വത്തിലും
മറ്റു ചിലതിനോടുള്ള
വെറുപ്പിലും
അതിഷ്ടിതമാണ്.
സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലും
കുടുംബകരമായതും
പുരുഷൻമാരിൽ
മതവും രാഷ്ട്രീയവുമായതുമായ
സ്വയം ചർച്ചകളാണ്
കൂടുതലായി നടക്കുന്നതെന്ന്
തോന്നുന്നു.
ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക്
പുറത്ത് കാണുന്നതിലും
കേൾക്കുന്നതിലുമൊക്കെ
ആ സ്വയം സംസാരത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനമുണ്ടായിരിക്കും.
ഏതൊരു സംസാരത്തേയും
അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള
ഒരു പ്രേരണ
ഉള്ളിൽ നിന്നുമുണ്ടാവും.
അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ശ്രദ്ധയേയും
അവർ ഓരോ അനാവശ്യ
വിഷയങ്ങളിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിടും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്