പാഠശാല. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓരോ
ജീവിത സാഹചര്യവും
നിന്റെ പാഠശാലയാണ്.
നിന്റെ ചിന്തകളാവുന്ന
വിദ്യാർത്ഥികൾ
ആ പാഠശാലയിൽ നിന്നും
ഓരോ നിമിഷവും
ഓരോരോ അറിവുകൾ
സ്വായത്തമാക്കികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

Popular Posts