വിധിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും. ഖലീൽശംറാസ്

തൂക്കിവേറ്റാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരും
അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ
ഒറ്റ വ്യത്യാസമേയുള്ളു.
വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്
തങ്ങളുടെ
തിയ്യതിയും സമയവും
വ്യക്തമാണ്
വിധിക്കപ്പടാത്തവർക്ക്
രണ്ടും അവ്യക്തമാണ്.

Popular Posts