വിധിക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും. ഖലീൽശംറാസ്

തൂക്കിവേറ്റാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരും
അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ
ഒറ്റ വ്യത്യാസമേയുള്ളു.
വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്
തങ്ങളുടെ
തിയ്യതിയും സമയവും
വ്യക്തമാണ്
വിധിക്കപ്പടാത്തവർക്ക്
രണ്ടും അവ്യക്തമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്