അവരുടെ സംതൃപ്തിക്കായി. ഖലീൽശംറാസ്

പലരും മറ്റുള്ളവരെ
ശാരീരികമായും മാനസികമായും
പീഠിപ്പിക്കുന്നത്
പീഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ
പോരായ്മകൾ കൊണ്ടല്ല.
മറിച്ച് അവർക്ക്
സ്വയം അതിൽ നിന്നും
സംതൃപ്തി ലഭിക്കാനാണ്.
അവരുടെ സംതൃപ്തി
എന്ന ഒറ്റ
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യമേ
അവരുടെ
പ്രവർത്തികൾക്ക്
പിറകിലുള്ളു.
അത്തരം വ്യക്തികളുടെ
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ
നിന്റെ സന്തോഷമോ
സമാധാനമോ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.

Popular Posts