ആശയ ദാരിദ്ര്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ആശയ ദാരിദ്ര്യം
എന്നതൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ
ശേഷിയുള്ള,
പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ള
മനുഷ്യന്
വരാൻ പോവുന്നില്ല.
കാരണം അവന്റെ
ചിന്തകളും
അതിലുടെ രൂപപ്പെടുന്ന
സ്വയം സംസാരവും
ഒരു ആശയങ്ങളുടെ
കലവറയാണ്.
അതിൽ നിന്നും
ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ
പുറത്തേക്ക്
എഴുതിയോ സംസാരിച്ചോ
അവതരിപ്പിക്കണമെന്നേ ഉള്ളു.

Popular Posts