ജീവനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ജീവനിലേക്കും
അവന്റെ മനസ്സിലേക്കും
ശ്രദ്ധിക്കുക.
അല്ലാതെ
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകൾ
മനുഷ്യന് ചാർത്തി കൊടുത്ത
അവന്റെ
പേരിലേക്കോ
പദവിയിലേക്കോ അല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്