മനസ്റ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു മനസ്സിൽ
നിന്നും മറ്റൊരു മനസ്സിലേക്കുള്ള
ആശയ കൈമാറ്റമാണ്
ഓരോ സംസാരവും.
അല്ലാതെ ഒരു ചുണ്ടിൽനിന്നും
മറ്റൊരു കാതിലേക്കുള്ള
കൈമാറ്റമല്ല.
ചെവിയും കാതും
ശാരീരിക ചലനങ്ങളും
സംസാരത്തിന്റെ ടോണുമെല്ലാം
കേവലം
മദ്ധ്യവർത്തികൾ മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്