നീയെന്ന പ്രപഞ്ചം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു പാട് സുക്ഷ്മ ജീവിളുടെ
അനന്ത വിശാലമായ
പ്രപഞ്ചമാണ് നീ.
നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നെ
നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട
കോശങ്ങളേക്കാൾ
പത്തിരട്ടി
ഇത്തരം സുക്ഷ്മജീവികൾ
നിനക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന
സത്യം മറക്കാതിരിക്കുക.
പലപ്പോഴും
നീ നിന്റെ ശരീരത്തോട്
കാണിക്കുന്ന അനീധി
പലപ്പോഴും
ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെ
നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
അത് പല മാരക രോഗങ്ങളിലേക്കും
അപകടകരമായ
സൂക്ഷ്മജീവികളെ
നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
ഭരണാധികാരികളാക്കുന്നതിലേക്കും
നയിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്