ചിന്തകളുടെ മഹാസമ്മേളനം. ഖലീൽശംറാസ്

നന്നായി ചിന്തിക്കാൻ
സമയം കണ്ടെത്തുക
ചിന്തകളുടെ
മഹാസമ്മേളനമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
ചിന്തിക്കാൻ
നല്ല വിഷയങ്ങൾ കണ്ടത്തുക.
അവയെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ
അവതരിപ്പിക്കുക.
വായനയുടേയും
അനുഭവങ്ങളുമായും
ലോകത്തിൽനിന്നും
അവയ്ക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ
ശേഘരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്