ചിന്തകളുടെ മഹാസമ്മേളനം. ഖലീൽശംറാസ്

നന്നായി ചിന്തിക്കാൻ
സമയം കണ്ടെത്തുക
ചിന്തകളുടെ
മഹാസമ്മേളനമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
ചിന്തിക്കാൻ
നല്ല വിഷയങ്ങൾ കണ്ടത്തുക.
അവയെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ
അവതരിപ്പിക്കുക.
വായനയുടേയും
അനുഭവങ്ങളുമായും
ലോകത്തിൽനിന്നും
അവയ്ക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ
ശേഘരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular Posts