മറ്റുള്ളവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന വാക്ക്. ഖലീൽ ശംറാസ്

മനസ്സിൽ ഉദിച്ച
എല്ലാ വാക്കുകളും
എപ്പോഴും
പുറത്തെടുക്കരുത്.
ആ വാക്കുകൾ
ശ്രോദ്ധാവിൽ എന്ത്
പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്
അറിഞ്ഞ ശേഷമേ
അവരോട് പങ്കുവെക്കാവൂ.
പ്രത്യേകിച്ച്
എല്ലാറ്റിലേയും നെഗറ്റീവിലേക്ക്
മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട്.
അത്തരം സദ്ധർഭങ്ങളിൽ
മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽ
നിന്നും റഫർ ചെയ്യണം.
ഇതേ പോലുള്ള
വാക്കുകൾ അവരിൽ
എന്തു പ്രതികരണമുണ്ടാക്കി
എന്നത് റഫർ ചെയ്ത
ശേഷമേ അവരോട്
പ്രതികരിക്കാവൂ.
മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കുന്ന
ഓരോ വാക്കും
അവരിൽ നെഗറ്റീവായ
മാനസികാവസ്ഥയോ
പ്രതികരണമോ
ഉണ്ടാക്കിയതാവരുത്.

Popular Posts