നന്മയുമായി വരുന്നവർ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യനും
ജീവിത സാഹചര്യവും
നിനക്ക് നന്മയുമായി
മാത്രമാണ് വരുന്നത്.
പക്ഷെ അവ വരുന്നത്
വികൃതമായ
ഒരു കവറിൽ
പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രം.

Popular Posts