അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാൾ പോലും
തന്നെകുറിച്ച് കുറ്റം കേൾക്കാനോ
നിരുൽസാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കാനോ
ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട്
ഓരോ വ്യക്തിയേയും
പുഞ്ചിരിച്ച് സ്വീകരിച്ച്
അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനും
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനും
അവരോടൊപ്പമുള്ള
സമയം വിനിയോഗിക്കുക.

Popular Posts