അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാൾ പോലും
തന്നെകുറിച്ച് കുറ്റം കേൾക്കാനോ
നിരുൽസാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കാനോ
ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട്
ഓരോ വ്യക്തിയേയും
പുഞ്ചിരിച്ച് സ്വീകരിച്ച്
അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനും
പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനും
അവരോടൊപ്പമുള്ള
സമയം വിനിയോഗിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്