പുഞ്ചിരിയും കോപവും. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു പുഞ്ചിരി
രണ്ട് ജീവനുകളെ
ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു.
പക്ഷെ ഒരു
കോപം രണ്ടു
ജീവനകളെ
അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നു.

Popular Posts