പ്രതികരണങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറം. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ബന്ധങ്ങളിലും
നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ
മുമ്പേ ഉണ്ടായ
പ്രതികരണങ്ങളുടെ
ഫലമാണ്.
പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം
ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.
മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ
ആത്മാർത്ഥവും
കഠിനവുമായ
പ്രതികരണം കൂടിയേ തീരൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്