നിത്യേന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വാർത്തകൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

നീ നിത്യേന
ശ്രദ്ധിക്കുന്ന
വാർത്തകളേയും
സോഷ്യൽ മീഡിയാ
പോസ്റ്റുകളേയും
നിരീക്ഷിക്കുക.
പലപ്പോഴും
അവ
ഓരോരോ വ്യക്തികളുടെ
ചിന്താധാരകളിൽ ഉദിച്ച
തെറ്റായ കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ്.
അവരുടെ വൈകാരിക
അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്.
ആ ഒരു ബോധം
നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ
അത് മതിയാവും
നിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ
മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാനും
മനസ്സിൽ
വൈകാരികമായ മറു
പ്രതികരണങ്ങൾ കൊണ്ടു
നിറയാനും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്