തീവ്രവാദമെന്ന ക്യാൻസർ. ഖലീൽശംറാസ്

മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട
നല്ല വിശ്വാസത്തിലേക്ക്
വാശിയുടേയും
പേടിയുടേയും
അടിമത്വത്തിന്റേയും
ചീത്ത വികാരങ്ങൾ
കടന്നു കൂടുമ്പോൾ
അത് തീവ്രവാദമാവുന്നു.
നല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ
ശാന്തതയുടേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
കോശങ്ങളിൽ നിന്നും
അനിയന്ത്രിതവും
അക്രമാസക്തവുമായി
പടർന്നുപന്തലിച്ച
ക്യാൻസറാണ് തീവ്രവാദം.

Popular Posts