തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും. ഖലീൽ ശംറാസ്

ജീവിതം തിയറിയല്ല
പ്രാക്ടിക്കലുമല്ല.
രണ്ടും കൂടി ഇണചേർന്നു
നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
അറിവിലൂടെ
തിയറികൾ
സ്വന്തമാക്കുക.
ബന്ധങ്ങളും
ജോലിയുമൊക്കെയായ
പ്രാക്ടിക്കൽ
ഫലപ്രദമാക്കാനായി
പഠിച്ച തിയറികൾ
അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular Posts