വൃത്തികെട്ട മനോഭാവം. ഖലീൽശംറാസ്

അവരുടെ
വർഗ്ഗത്തിലോ
പദവിയിലോ
വർണ്ണത്തിലോ നോക്കേണ്ട.
അവരിൽ മൂല്യം
കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ
അവരോട്
വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.
പലതിനേയും കുറിച്ച്
നിനക്കുള്ള
മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാത്രം
നോക്കുക.
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
മനോഭാവം വൃത്തികെട്ടതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്