വാമർശനങ്ങളെ മുഖവിലക്കെടുക്കും മുമ്പേ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഏതൊരാളുടേയും
വിമർശനങ്ങളെ
മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നതിനു മുന്ന്.
ആ വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിനെ
കുറിച്ച്
വിമർശിച്ചന്
മുമ്പേ ഉള്ള
മനോഭാവം എന്താണ്
എന്ന് അറിയണം.
ഇനി ആ വിമർശനം
കാതിൽ പതിഞ്ഞാൽ
അതിനെ
നിന്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
തകർക്കാൻ കാരണമാക്കാതെ
വിമർശിക്കപ്പെട്ടവരിൽ
നിന്നും അതിനെ
പഠിക്കുക.

Popular Posts