വാമർശനങ്ങളെ മുഖവിലക്കെടുക്കും മുമ്പേ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഏതൊരാളുടേയും
വിമർശനങ്ങളെ
മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നതിനു മുന്ന്.
ആ വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിനെ
കുറിച്ച്
വിമർശിച്ചന്
മുമ്പേ ഉള്ള
മനോഭാവം എന്താണ്
എന്ന് അറിയണം.
ഇനി ആ വിമർശനം
കാതിൽ പതിഞ്ഞാൽ
അതിനെ
നിന്റെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
തകർക്കാൻ കാരണമാക്കാതെ
വിമർശിക്കപ്പെട്ടവരിൽ
നിന്നും അതിനെ
പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്