സമയം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വിഷയത്തിൽ
അതിയായ ആഗ്രഹവും
ലക്ഷ്യവും
രുപപ്പെട്ടാൽ
സമയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
സാഹചര്യങ്ങളെ വകവെക്കാതെ
ലഭ്യമായിരിക്കും.

Popular Posts