പ്രായമാവാത്ത ആത്മാവ്.ഖലീൽ ശംറാസ്

മരണത്തിലേക്ക്
കുതിക്കുന്ന
ശരീരത്തിലേ
പ്രായത്തിന്റേതായ
പരിവർത്തനങ്ങൾ
വരുത്താൻ
സമയത്തിനാവൂ.
അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക്
കുതിക്കുന്ന നിന്റെ
ആത്മാവിലെ
ചിന്തകൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും
പരിവർത്തനം വരുത്താൻ
സമയത്തിനാവില്ല.
അതു കൊണ്ട്
പ്രായമായ ശരീരത്തിൽ
ഏത് തരം ആത്മാവ്
വേണമെന്ന്
തീരുമാനിക്കുന്നത്
ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ
ചിന്തകളും വികാരങ്ങളുമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ശരീരത്തിൽ
ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള
ആത്മാവ് വേണമെന്ന്
തീരുമാനിക്കുക.
അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുക.
വികാരങ്ങൾ ചേർക്കുക.
അങ്ങിനെ ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്