കൃത്യനിഷ്ടത.ഖലീൽശംറാസ്

കൃത്യനിഷ്ട്ടത
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണ്.
ഒരു ചെറിയ ആറ്റത്തിന്റെ
പ്രവർത്തികൾ തൊട്ട്
വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഭ്രമണത്തിൽ വരെ
പടർന്നു കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമം.
ഇവിടെ മനുഷ്യൻമാത്രം
ആ ഒരു നിയമത്തിൽ
നിന്നും പലപ്പോഴായി
വ്യതിചലിക്കുന്നു.
പല വലിയതും ചെറുതുമായ
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു
പക്ഷെ അവയെ പ്രവർത്തനപഥത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരാൻ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നു.
നീട്ടിവയ്പ്പില്ലാതെ
കൃത്യനിഷ്ട്ടത എന്ന
അടിസ്ഥാന നിയമം
പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras