നല്ല ചിന്തകൾ . ഖലീൽ ശംറാസ്

കുറേ നല്ല
ചിന്തകൾ ശേഘരിച്ചു വെക്കുക.
അവയെ നിന്റെ
സ്വയം സംസാരത്തിന്റെ
ഡ്രൈവർ ആക്കുക.
ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്ക്
പൈലറ്റിനെ പോലെ
അവയെ
നിന്റെ ജീവിത വാഹനത്തെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ
അനുവദിക്കുക.
നല്ല അറിവുകളിൽ നിന്നുമാണ്
നല്ല ചിന്തകൾ
രൂപപ്പെടുന്നത്
എന്ന സത്യം മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts