നിന്നെതന്നെ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു മനുഷ്യനെ
കാണുമ്പോൾ
നീ നിന്നെതന്നെയാണ്
കാണുന്നത്.
കേൾക്കുമ്പോൾ
നിന്നെതന്നെയാണ്
കേൾക്കുന്നത്.
അനുഭവിക്കുമ്പോൾ
അനുഭവിക്കുന്നതും
നിന്നെതന്നെയാണ്.'
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ
പ്രവർത്തനവും
അതിലുടെ
രൂപപ്പെടുന്ന
ചിത്രീകരണങ്ങളും
സംഭവിക്കുന്നത്
നിന്നിൽതന്നെയാണ്.
ജീവനും നിന്നിലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്