നിന്നെതന്നെ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു മനുഷ്യനെ
കാണുമ്പോൾ
നീ നിന്നെതന്നെയാണ്
കാണുന്നത്.
കേൾക്കുമ്പോൾ
നിന്നെതന്നെയാണ്
കേൾക്കുന്നത്.
അനുഭവിക്കുമ്പോൾ
അനുഭവിക്കുന്നതും
നിന്നെതന്നെയാണ്.'
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ
പ്രവർത്തനവും
അതിലുടെ
രൂപപ്പെടുന്ന
ചിത്രീകരണങ്ങളും
സംഭവിക്കുന്നത്
നിന്നിൽതന്നെയാണ്.
ജീവനും നിന്നിലാണ്.

Popular Posts