പീഠനം. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യർക്ക് മറ്റൊരു
മനുഷ്യനെ
ശാരീകമായി
പീഠിപ്പിക്കാം.
പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം
മനുഷ്യരും
അതിനൊന്നും
തുനിയുന്നില്ല.
പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനും
മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ
മാനസികമായി
പീഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല..
രണ്ട് ജീവനും
ഒന്നാവാൻ
കഴിഞ്ഞിലാല്ലാതെ.
ഇനി അവർ
നിന്നെ മാനസികമായി
പീഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്
നിനക്ക് തോണുന്നുവെങ്കിൽ
അതിന്
കാരണക്കാരൻ
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ആത്മധൈര്യവുമില്ലാത്ത
നിന്റെ സ്വന്തം
മനസ്സ് തന്നെയാണ്.

Popular Posts