സാധ്യമല്ല. ഖലീൽശംറാസ്

സാധ്യമല്ല എന്ന വിശ്വാസം
വിജയത്തിനുമുന്നിലെ
ഭിത്തിയാണ്,
ഒരിക്കലും മറികടന്ന്
വിജയത്തിലേക്കുള്ള
വഴിമുടക്കുന്ന ഭിത്തി.
സാധ്യമാവുമോ എന്ന ആശങ്ക
വിജയത്തിലേക്കുള്ള
വഴികളിൽ നീ സ്വയം
ഇറക്കിവെച്ച
വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ആണ്.
അവ മാറ്റാതെ
വിജയത്തിന്റെ
അടുത്തു പോലും എത്തില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്