ബുദ്ധിയും വിവേകവും ചോർന്നുപോവുമ്പോൾ. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും
വിവേകവും ചോർന്നുപോവുന്നയിടത്ത്
അവൻ  അക്രമാസക്തനാവുന്നു.
അവൻ ഏറ്റവും
വില പിടിപ്പുള്ള
സൃഷ്ടി എന്നതിൽ നിന്നും
ഏറ്റവും തരം താഴ്ന്ന
മനുഷ്യമൃഗമായി
അധപ്പതിക്കുന്നു .

Popular Posts