വാക്കുകളുടെ മഴതുള്ളികൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരോട്
ആശയവിനിമയം
നടത്തുമ്പോൾ
ഇടതടവില്ലാതെ
അറിപ്പുകൾ ചുണ്ടൂകളിലേക്ക്
പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ
ഒരു വാക്കിന് നൂറു വാക്കെന്ന
രീതിയിൽ
അറിവുകൾ ശേഘരിച്ചു വെക്കുക.
ശേഘരിക്കപ്പെട്ട അറിവുകൾ
ഒരു മേഘമായി രൂപപ്പെട്ട്
മഴത്തുള്ളികളായി
അവ ചുണ്ടിലേക്ക്
വന്നണയും.

Popular Posts