വാക്കുകളുടെ മഴതുള്ളികൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരോട്
ആശയവിനിമയം
നടത്തുമ്പോൾ
ഇടതടവില്ലാതെ
അറിപ്പുകൾ ചുണ്ടൂകളിലേക്ക്
പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ
ഒരു വാക്കിന് നൂറു വാക്കെന്ന
രീതിയിൽ
അറിവുകൾ ശേഘരിച്ചു വെക്കുക.
ശേഘരിക്കപ്പെട്ട അറിവുകൾ
ഒരു മേഘമായി രൂപപ്പെട്ട്
മഴത്തുള്ളികളായി
അവ ചുണ്ടിലേക്ക്
വന്നണയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras