രോഗത്തിന്റെ വൈകാരിക വ്യാഖ്യാനം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓരോ രോഗാവസ്ഥയെ
കുറിച്ചും രോഗിക്കും
രോഗിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലും
ഒരു വൈകാരിക
വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്.
ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ
മനസ്സിലാക്കി
അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൂടി
നിർണ്ണയിച്ചു കൊടുക്കാൻ
നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്