അസ്ഥിരമായ അനുഭവങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരനുഭവവും സ്ഥിരമല്ല.
അസ്ഥിരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ
പേരിൽ
മരണം വരെ സ്ഥിരമായി
നിലനിർത്തേണ്ട
നിന്റെ മനശാന്തി
നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്