സമൂഹത്തിനു ബാധിച്ച ക്യാൻസർ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ക്യാൻസർ ബാധിച്ച
ശരീരത്തിനാണ്
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവപ്പെടുക.
അല്ലാതെ ആ രോഗിയെ
കാണുന്നവർക്കല്ല.
അതുപോലെയാണ്
തീവ്രവാദവും
വർഗ്ഗീയവാദവുമൊക്കെ
അതൊക്കെ
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളിൽ
അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറുകൾ
ആണ്.
അവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നവർ
വൈദികരാണ്.
അവ ഇല്ലാതായാൽ
അതിന്റെ സുഖം
അനുഭവിക്കുന്നത്
അതിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ
സമൂഹങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്