സമൂഹത്തിനു ബാധിച്ച ക്യാൻസർ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ക്യാൻസർ ബാധിച്ച
ശരീരത്തിനാണ്
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവപ്പെടുക.
അല്ലാതെ ആ രോഗിയെ
കാണുന്നവർക്കല്ല.
അതുപോലെയാണ്
തീവ്രവാദവും
വർഗ്ഗീയവാദവുമൊക്കെ
അതൊക്കെ
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളിൽ
അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറുകൾ
ആണ്.
അവയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നവർ
വൈദികരാണ്.
അവ ഇല്ലാതായാൽ
അതിന്റെ സുഖം
അനുഭവിക്കുന്നത്
അതിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ
സമൂഹങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും.

Popular Posts