അനുഭവത്തിന്റെ ഘടന. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓരോ
അനുഭവത്തിനും ഒരു ഘടനയുണ്ട്.
ഒരനുഭവവും
അതു സൃഷ്ടിച്ച വികാരവും
അതിലേക്ക് നയിച്ച
നിന്റെ ചിന്തകളുമൊക്കെ
അടങ്ങിയ ഘടന.
ആ ഘടന മാറ്റി
പരക്കാവുന്നതാണ്.
അതിന് നിന്റെ
ചിന്തകളും
അത് സൃഷ്ടിച്ച വിശ്വാസവും
മാറ്റി വരച്ചാൽ മാത്രം മതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്