പേടി. ഖലീൽ ശംറാസ്

മനുഷ്യർക്ക്
മരിച്ച ഇന്നലെകളേയും
മരിച്ച മനുഷ്യരേയും
പേടിയാണ്.
ശരിക്കു. ഒന്നും
ചലിക്കാൻ പോലും
കഴിയാത്ത,
പൂർണ്ണമായും
ജീവന്റെ പരിധിയിൽനിന്നും
അപ്രത്യക്ഷമായ
രണ്ടിനേയും
ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല
എന്നതാണ് സത്യം.

Popular Posts