മനുഷ്യബുദ്ധിയെ പ്രതിരോധിച്ച സുക്ഷ്മജീവികൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

പലപ്പോഴും വലിയ
ജീവികളേക്കാളും
ബുദ്ധിസൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്കുണ്ട്
എന്ന് തോന്നുന്നു..
ജീവ സസ്യജാലങ്ങൾക്കിടയിൽ
അവയുടെ ശക്തിയേക്കാൾ
മനുഷ്യജീവിയുടെ
ബുദ്ധി ആധിപത്യം നേടിയപ്പോൾ
ഇവിടെ സസ്യ വലിയ ജീവജാലങ്ങളും
പ്രകൃതിയും
മനുഷ്യനു മുമ്പിൽ
കീഴടങ്ങി.
അനാവശ്യമായ ഒരു പാട്
സുക്ഷ്മജീവികളെ
മനുഷ്യ സുരക്ഷക്ക് ഭീക്ഷണിയാണ്
എന്നതിനാൽ
ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും
വാക്സിനുകളും
വഴി നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ
കഴിഞ്ഞെങ്കിലും
ഇന്നും മനുഷ്യനേറെയും
മറ്റു സസ്യ ജീവജാലങ്ങളുടേയും
ശരീരങ്ങൾ
അവയുടെ കോശങ്ങളേക്കാൾ
കൂടുതൽ ഇത്തരം സുക്ഷ്മജീവികളാണ്
ഉള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്