യജമാനരും വേലക്കാരും. ഖലീൽശംറാസ്

യജമാനൻമാർ പറയുന്നത്
അനുസരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന,
അവർ നൽകിയ
പദവികളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന
ആ പദവിയെ
സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി
ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന
ഒരേയൊരു
വേലക്കാരുടെ സംഘമേയുള്ളു.
അത് ജനമെന്ന
യജമാനൻമാർ
അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ
നോക്കാനായി
തിരഞ്ഞെടുത്ത അധികാരി വർഗ്ഗമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras