ഭൂതകാലമെന്ന ജയിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും
നിന്റെ ഭൂതകാല ഓർമ്മകൾ
ഒരു ജയിലറയായി
അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള
നിന്റെ ജീവനുള്ള
ജീവിതമുള്ള
ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ
ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്.
ആ ജയിലറയുടെ
കവാടങ്ങൾ
തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്.
മോചിതനായി
പുറത്തുവരേണ്ട
കാര്യമേ നിനക്കുള്ളു.

Popular Posts