മാറ്റിപ്രതിഷ്ടിക്കൽ.

ഖലീൽ ശംറാസ്.

ഒരിടത്ത് നീ
കെവരിച്ച വിജയത്തേയും
വിജയത്തിലേക്ക്
നയിച്ച വിശ്വാസത്തേയും
അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച
ഉൾeപ്രരണയേയും
മറ്റൊരിടത്തേക്ക്
നിനക്ക് മാറ്റി പ്രതിഷ്ടിക്കാൻ
കഴയും.
അതിലൂടെ
ഏതൊരു മേഖലയിലും
വിജയം കൈവരിക്കാനും കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്