നിന്റെ സംസാരം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സംസാരത്തിൽ
വാക്കുകളുടെ താളാത്മകത
നിലനിർത്തുക.
നല്ല മുഖഭാവം
നിലനിർത്തുക.
അവരിലേക്കിറങ്ങി
അവരിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത്
അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും
അവർക്ക്
രുചികരമായതെന്നൊക്കെയോ
പകർന്നുകൊടുക്കുന്നതുമായ
അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയണം.
നിന്റെ സ്വയം സംസാരത്തി
നീ നിന്നിലേക്ക്
ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോൾ
സമൂഹവുമായുള്ള സംസാരത്തിൽ
അവരെ ലക്ഷ്യം വെക്കുക.
അവരുടെ മനസാകൾക്ക്
നിന്റെ വാക്കുകളാൽ
മുറിവേൽക്കപ്പെടുന്നില്ല
എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്